top of page
שלח הודעה למטי

מעוניין לקבל פרטים נוספים?

שלח את הטופס מטה ונחזור אליך עם המידע

הטופס נשלח בהצלחה

תבנית מילולית והסבר להכנת תכנית עסקית

להלן תבנית להכנת תוכנית עסקית ע"פ פורמט של מט"י רעננה. הפורמט מציג את ראשי הפרקים והסבר מה לרשום וכיצד לספר את התכנית. בהמשך לפורמט נשמח לסייע לכם להכין את הניתוח הכספי והתחזיות של התכנית העסקית.

הפורמט המוצג הינו בגדר המלצה בלבד. ניתן לרשום תכניות עסקיות בוריאציות שונות ומרובות לפי העניין והבחירה של כותב התכנית. הפורמט המוצע הנו אפשרות אחת מיני רבות. 

שמירת סודיות

תוכנית עסקית זאת היא רכוש החברה והיא כפופה לנורמות של סודיות. התוכנית כוללת מידע המיועד רק לאדם שקיבל אותה ולו בלבד. עם קבלה של תוכנית זאת המקבל מסכים כי:

 • במקרה והמקבל אינו מעוניין להיות מעורב במיזם, מסמך זה יוחזר על ידיו לכתובת האמורה למעלה בהקדם האפשרי.

 • המקבל לא יעתיק, יצלם, ישלח בפקס או ישכפל שום חלק, ולא יפיץ אותה בחלקה או בשלמותה ללא אישור מפורש ובכתב של החברה.

 • כל המידע הכלול בתוכנית ייחשב סודי וכרכוש החברה ועל המקבל להתייחס אליו באותו כבוד וסודיות שהוא מייחס לדוחות, תוכניות ומידע של חברתו שלו.


המידע במסמך זה הוא מידע צופה עתיד, הכולל סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה העסקיות של החברה בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מתחזיות אלו. החברה לא תהיה אחראית לאי עמידה בתוצאות העסקיות המפורטות להלן, וכן היא רשאית לשנות תחזיות אלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 

מסמך זה איננו הצעת מכר, מכרז או הצעת רכש.

תוכן עניינים

יש לרשום תוכן עניינים מעומד על פי הפרקים ותתי-פרקים של התוכנית העסקית.

תמצית המנהלים

מטרת תמצית המנהלים להציג את עיקרי הדברים. רבים מקוראי התוכניות העסקיות (משקיעים, מנהלים בכירים) מתמקדים בחלק זה וקוראים בעיון בחלקים אחרים רק אם הדבר נדרש. על כן ישנה חשיבות מכרעת לאופן הצגת הדברים בתקציר, הן בהיבט של הבאת עיקרי הדברים והן בהיבט משיכת עניין מצד הקורא.
התקציר (מקובל 2-3 עמודים) יכסה בתמציתיות את הנושאים הבאים:

 • מטרת התוכנית העסקית

 • הצורך עליה בה לענות המיזם (מהי ההזדמנות העסקית)

 • תמצית השוק ומגמותיו

 • תיאור המוצר או השירות, ייחודיות המוצר

 • תיאור תמציתי של הצוות המוביל

 • תיאור תמציתי של האסטרטגיה ויעדים

 • מה ההשקעה הנדרשת

 • סיכום תחזיות רווח והפסד

 • מקורות ושימושים

החברה (The Company) - מיועד לעסק או חברה קיימת

בפרק זה צריך לכתוב רקע על החברה, מתי נוסדה, מי בעליה, מה הפעילות של החברה מיום הקמתה (מכירות, רווחים והשקעות), אבני דרך מרכזיים בחיי החברה (פריצות דרך, משברים וכד').

המוצר או השירות (The Product / Service)

פרק זה בה להציג את המוצר מנקודת מבט של הצרכן בהיבטים של חדשנות, טכנולוגיה, פרמטרים טכניים, מיצוב ביחס לפתרונות מתחרים והאופן ועיתוי בו הצרכן ישתמש במוצר. רצוי להוסיף תמונות או סקיצות של המוצר.

השוק (The Market)

פרק זה מתמקד בשוק אליו פונה המוצר. יש לנתח את שרשרת הערך/אספקה של השוק ומה הדינמיקה הקיימת בו (מי המתחרים, מי הסיטונאים והקמעונאים המרכזיים). מה המחירים בהם נמכרים מוצרים בעלי מאפיינים דומים (טבלה) מה היתרון היחסי של המוצר/שירות ומה פוטנציאל המכירות שלו בכל אחד מהשווקים אליהם אתם מתכוונים לפנות. כמו כן צריך לציין מה חסמי הכניסה לשוק וכיצד אתם מתכוונים להתמודד איתם.

 

בניתוח השוק רצוי להתייחס לסעיפים הבאים:

 • רקע כללי על הענף/תחום

 • מיהו קהל היעד של המוצר או השירות, מהו פרופיל הצרכן

 • פוטנציאל השוק: גודל השוק (בכסף) ותחזית לשנים הקרובות

 • חסמי כניסה אל השוק

מומלץ בפרק זה להשתמש בגרפים וטבלאות ואסמכתאות של מקורות מידע מהימנים לגבי הנתונים.

המתחרים (Competitive Analysis)

מקובל להתחיל את ניתוח המתחרים בהגדרה של קריטריונים להשוואה. במקומות שבהם הקריטריון איכותי, נהוג להציגו בצורה של ציון כמותי (לדוגמא, בעסק הפועל בתחום הוידאו, איכות הוידאו תדורג מ-1 עד  10).

בתת פרק זה סוקרים את הגורמים המתחרים, תיאור תמציתי שלהם מבחינה ארגונית (לינק לאתר אינטרנט של הארגון, מתי פעילותו החלה וכו'), תיאור של המוצר או השירות שהם מציעים, וניתוח של המוצר/שירות על-פי הקריטריונים שהוגדרו.

האסטרטגיה העסקית ואבני הדרך

לציין מה הם היעדים אסטרטגיים (כולל לו"ז משוער) ואבני-דרך (רצוי להציג על ציר ג'אנט).

במידה ויש לחברה מודל עסקי מיוחד כדאי לציינו בפרק זה.

מה האסטרטגיה העסקית למינוף פעילות הפירמה?

מקובל לשלב בפרק זה את הנחות היסוד וכן הגורמים הקריטיים להצלחת המימוש (לדוגמא: רגולציה חדשה, תחזיות צמיחה/מיתון, התפתחויות ענפיות, התפתחויות חברתיות וטכנולוגיות).

תוכנית השיווק והמכירה (Marketing Plan)

התוכנית תכלול קוים מנחים למיצוב המוצר והמחרתו (או תמחירו), האסטרטגיות לקידום המכירות ואת תקציב השיווק למימוש התוכנית. חשוב לתאר את מערך ותמהיל השיווק.

תוכנית הייצור - (Production Plan) רק במקרה שמדובר בעסק ייצרני

הפרק יכלול תיאור של התהליכים העיקריים בייצור או במתן השירות, פירוט של האמצעים והמתקנים הדרושים, מדיניות עבודה עם קבלני משנה ושותפים עסקיים.

מבנה ארגוני ותכנון כוח אדם

רצוי גם כאן לשלב טבלאות של עלויות של כוח האדם הנחוץ ליישום, כולל שינויים והתאמות הצפויים לפי שלבי ההתפתחות של המיזם. נהוג להמחיש את המבנה הארגוני באמצעות סכימת בלוקים עקרונית שבה יוצגו הישויות השונות (הנהלה, מחקר ופיתוח, תפעול וכו').

צוות ההנהלה ואנשי מפתח (Management Team)

בפרק זה מוצגים היזמים וחברי צוות ההנהלה. נהוג לכלול תקציר קורות חיים, בעוד שקורות חיים מלאים מובאים לרוב בנספח. בתקציר רצוי להדגיש את ניסיונו וכישוריו של האיש בהתאמה למיזם החדש. במקרה שהצוות חלקי, יש להדגיש את הפערים הקיימים באיוש.

מימון ותכנון פיננסי

הנחות בסיס לניתוח - גם אם אלה הופיע כבר קודם במסמך, רצוי לחזור עליהן כאן במרוכז, שכן יהיו משקיעים אשר יקראו בעיון רק את החלק הזה.

 

תיאור ההוצאות כולל הוצאות שכר, השקעה בנכסים (כגון מבנים, ציוד). הוצאות אלה מתפתחות עם הזמן - מקובל להציג אותן ברזולוציה של רבעון/חודש בשנה הראשונה, וברזולוציה גסה יותר (שנתית) בשנים הבאות.

 

תחזית מכירות ל-5 השנים המבוססת על אחוז חדירה לשוק, בשלות תהליכים חיצוניים וכו'. בדומה לסעיף ההוצאות, התחזית תוצג ברזולוציה גבוהה בתקופה הראשונה, וברזולוציה גסה יותר (שנתית) בהמשך.

תחזית רווח והפסד לשנים הראשונות (מקובל ל- 5 שנים).

 

ניתוח נקודת איזון ותקופת החזר השקעה.

תחזית תזרים מזומנים ל- 5 שנים.

המימון הנחוץ: במקסימום, ולאורך השנים.

נספחים

הנספחים יכללו בדרך-כלל:

 • קורות חיים מלאים של היזמים וצוות ההנהלה

 • מקורות מידע והפניות שצוטטו בגוף התוכנית

 • נתונים המאששים את אשר נטען בתוכנית (לדוגמא, במקרה של עסק קטן, הצעות מחיר של ספקים)

התבנית והחומרים שבה הינם קניין רוחני בלעדי של מ.ט.י רעננה ואין לעשות שימוש בו ללא אישור מראש ובכתב של מ.ט.י רעננה.

bottom of page